http://www.unss.sk/

Aktivity

Projekt TAK POĎ

Ľudia so zrakovým postihnutím (ďalej ZP) sa stretávajú vo svojom každodennom živote s množstvom prekážok a bariér, ktoré im zabraňujú plne sa integrovať a zapojiť do života v spoločnosti tak ako zdravá populácia.

Skúste si zavrieť oči a prejsť čo i len pár metrov po rovnom chodníku! Určite to nie je nič príjemné. Na konci vytýčenej trasy však môžete otvoriť oči a znova získať „istotu pod nohami”.

Ľudia, ktorí nevidia alebo vidia len veľmi málo, takéto šťastie nemajú. Ich trasa ostáva stále v tme. Pri orientácii v priestore sa musia ľudia so zrakovým postihnutím veľakrát spoliehať len na svojho vidiaceho príbuzného, priateľa, či známeho.

Čo však v prípade, že niekoho takého nemajú a potrebujú ísť do práce, nakúpiť si, na úrad, k lekárovi, či len tak na návštevu? Východiskom môže byť vodiaci pes, alebo biela palica. Ovládať bielu palicu však nie je také jednoduché ako sa na prvý pohľad zdá. Nie je a ani nemôže to byť len bezhlavé vyklopkávanie po chodníku či ceste, ale človek, ktorý chce a potrebuje chodiť s bielou palicou by mal ovládať nielen techniky chôdze s bielou palicou ale aj ostatné pohybovo – orientačné schopnosti ako napr. odhad vzdialenosti, odhad uhlov, vnímanie sklonu dráhy, vnímanie zakrivenia dráhy, rozvoj sluchovej orientácie a zmyslu pre prekážky, využívanie ostatných zmyslov, a mnohé ďalšie.

Všetky zručnosti týkajúce sa ovládania a chôdze s bielou palicou sa zrakovo postihnutí ľudia zo žilinského kraja učili v rámci základného, intenzívneho, pobytového kurzu sociálnej rehabilitácie – výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu (POSP). Kurz bol zrealizovaný na základe projektu „TAK POĎ!“, trval 5 dní a bol zameraný na rozvoj špecifických zručností zvyšujúcich samostatnosť a nezávislosti ZP ľudí v oblasti pohybu a orientácie, posilnenie významu bielej palice, využívania naučených techník samostatného pohybu, za pomoci využitia rôznych možností pohybu ZP ľudí, ako je sprievodca, vodiaci pes, trailing, biela palica.

Kurz sa uskutočnil na základe finančnej podpory Mesta Žilina, Lions clubu Žilina a Grantového programu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, za čo im v mene všetkých zrakovo postihnutých účastníkov kurzu ďakujem!

Mobilita je základným predpokladom samostatného života ZP človeka a jeho socializácie. Problémy, ktoré má ZP človek pri orientácii, obmedzujú jeho možnosti poznávania objektívnej reality a majú veľký vplyv na utváranie jeho osobnosti.

Úspešnosť v každodennej orientačnej praxi významne ovplyvňuje i psychický stav ZP človeka. Okrem toho – nadbytočná závislosť ZP človeka na vidiacich osobách, vyplývajúca z nezvládnutia problémov v oblasti samostatnej orientácie v priestore, výrazne komplikuje jeho sociálne vzťahy, sebaponímanie a v podstate znemožňuje jeho samostatný život v spoločnosti.

Erika Kanátová
koordinátor projektu, KS ÚNSS Žilina


Fotogaléria k projektu:

odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina