http://www.unss.sk/

Aktivity

Slepý drotár

V živote ľudí so zrakovým postihnutím (ZP) veľmi dôležitú úlohu zohráva podpora rozvoja zručností a znalostí potrebných na integrovaný a samostatný život, čo je umožnené aj rozvojom voľnočasových aktivít a iných činností s účasťou a spoluprácou majoritnej populácie.

Práca s drôtom ľudí so ZP veľmi fascinuje – už aj z toho dôvodu, že je to jedna z mála činností, či voľnočasových aktivít, ktoré sa môžu vykonávať aj bez tak dôležitého zmyslu ako je zrak. Nemenej dôležitá je aj skutočnosť, že k tejto aktivite ľudia so ZP nemajú taký prístup ako intaktná – vidiaca verejnosť. Z toho dôvodu sme sa rozhodli realizovať v mesiacoch október – november špecifický kurz výuky drotárskeho umenia pod názvom „Slepý drotár“, ktorý viedla odborná inštruktorka – umelecká drotárka p. Porubčanská, ktorá pôsobí na Budatínskom zámku.

Úvodom kurzu priblížila inštruktorka účastníkom celú históriu drotárskeho remesla nielen na Slovensku, v zahraničí, ale aj súčasný stav a postavenie tohto remesla v dnešnej modernej dobe. Na kurze sa živo diskutovalo o význame starých remesiel a zachovaní tradícií slovenskej kultúry.

K dispozícii doniesla rôzne publikácie o histórii, ale aj o pracovných postupoch na jednotlivé techniky práce s drôtom. Tieto boli na požiadanie účastníkom zväčšené a prekopírované do požadovaného formátu. Každému stretnutiu predchádzala príprava, kde inštruktorka každému individuálne – podľa stupňa postihnutia – ukázala jednotlivé techniky, napr. techniku šitej čipky, výplet košíkov, makrame a pod.

Potom účastníci pracovali skupinovo, v prípade potreby sa s účastníkmi pracovalo individuálne. Všetok materiál, ktorý bol k dispozícii si mohli klienti zobrať domov a pracovať s ním v rámci domácej prípravy a dokončiť daný výrobok v domácom prostredí.

Účastníci si tak mohli na „vlastné oči aj ruky“ vyskúšať rozdielnosť používaných materiálov, hrúbku i charakter drôtu, drotárske pomôcky, ako sú napr. kliešte rôznych veľkostí a zakončení, pinzety, nožnice, ozdobné predmety, ktoré sa opletajú špeciálnymi drôtenými technikami, alebo sa priamo vpletajú do výrobku, a iné zaujímavosti priamo súvisiace s výrobou drôtených predmetov.

Učili sa vytvárať rôzne dekoračné predmety, vianočné ozdôbky a šperky. A veru – nedali sa zahanbiť. Aj keď práca s drôtom vôbec nie je jednoduchá a vyžaduje nielen trpezlivosť, ale zvlášť u človeka so ZP veľkú fantáziu a zručnosť, výrobky ZP ľudí boli prekrásne.

Účastníci si v rámci výuky jednotlivých techník osvojovali zručnosti jemnej motoriky, využiteľné aj v iných situáciách prvkov sebaobsluhy a starostlivosti o svoju osobu, či svoju domácnosť, napr. rozloženie učebných pomôcok na pracovnom stole a orientácia podľa ciferníka hodinových ručičiek, systematické upratovanie po jednotlivých stretnutiach a pod.

Okrem pripraveného materiálu podľa programu stretnutí, bolo pre účastníkov nachystané aj malé občerstvenie. Všetky stretnutia sa niesli v duchu príjemnej atmosféry a tiež rozvoja kvalitných sociálnych vzťahov, komunikácie, priateľstiev, vzájomnej pomoci a rád. Niektorých stretnutí sa zúčastnili aj hostia z iných organizácií, čo prinieslo nové podnety, kontakty, a tiež sme tým priblížili problematiku ZP aj iným organizáciám.

V závere kurzu rozdala inštruktorka účastníkom „Osvedčenia“ o absolvovaní kurzu, ktoré sú milou pripomienkou užitočne, efektívne a príjemne stráveného času.

Organizačný, administratívny a materiálno-technický servis kurzu zabezpečovalo KS ÚNSS Žilina, finančne ho podporilo mesto Žilina v rámci Grantového programu mesta Žilina. Finančne sa na realizácii tiež spolupodieľal LIONS club Žilina.

Ďakujeme.

Mgr. Erika Kanátová, vedúca KS ÚNSS Žilina


Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina
Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina
Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina
Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina
Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina
Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina Slepý drotár, KS ÚNSS Žilina
odkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina