http://www.unss.sk/


Aktuality

Oslovili sme seniorov v DSS

Európska komisia vyhlásila rok 2012 za Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Aktívne starnutie je, podľa definície WHO, proces, v ktorom sa optimalizujú možnosti zdravia, účasti a bezpečnosti s cieľom zvýšiť kvalitu života starších ľudí. Tú však chtiac-nechtiac ovplyvňujú aj zdravotné problémy a postihnutia, ktoré k starobe akosi prirodzenie patria.

Jedným z nich je aj zrakové postihnutie (ZP). Celosvetovo trpí problémami so zrakom až 45 miliónov ľudí vo vyššom veku. Na Slovensku neexistujú štatistiky hovoriace o počte obyvateľov so zrakovým postihnutím, odhadom sa však hovorí o čísle 100 000 ľudí. Za ZP sa pritom považuje poškodenie zraku, v prípade ktorého okuliare alebo kontaktné šošovky nie sú schopné upraviť zrak na normálnu úroveň. V dôchodkovom veku často vzniká problém, že lekár neodporúča chirurgický zákrok v prípade zrakových problémov. Dôvodom býva najmä krehké zdravie seniorov. Nehovoriac o tom, že zväčša seniori trpia takým zrakovým handicapom, pri ktorom už medicína aj napriek pokroku nepomôže či nevie nájsť vhodné lekárske riešenie ZP.

Možnosťou je riešenie sociálnych dôsledkov ZP - nájsť vhodný spôsob integrácie a nadobudnutia zručností a schopností, ktoré svojím charakterom eliminujú sociálne riziko vylúčenia ZP seniora. Toto riziko je o to väčšie, keď ZP senior nežije vo svojom prirodzenom rodinnom prostredí, ale je umiestnený v DSS.

ÚNSS je v súčasnosti jedinou organizáciou na Slovensku, ktorá sa snaží komplexne pomáhať pri riešení sociálnych dôsledkov ZP. Včasné „podchytenie“ a vyhľadávanie tejto cieľovej skupiny (a nielen jej) je dôležitou oblasťou poskytovaného špecializovaného sociálneho poradenstva. Preto KS ÚNSS Žilina vypracovalo projekt Podpora kvality života ZP seniorov v systéme DSS. Projekt bol podporený prostredníctvom Grantového systému ÚNSS a finančne sa na realizovaní spolupodieľal aj LIONS club Žilina. V rámci projektu sme oslovili 5 DSS Žilinského kraja – DSS Karpatská Žilina, DSS Osiková Žilina, DSS Republiky Žilina, DSS Kysucké Nové Mesto a DSS Terchová, kde sme realizovali semináre na tému ZP, jeho dôsledky a možné riešenia, kompenzácie ZP, sociálna legislatíva, ale i trávenie voľného času ZP seniorov. Uvedené témy boli podané prístupnou a zrozumiteľnou formou aj pre staršie osoby so ZP. Z metód boli využívané predovšetkým diskusie, komentované prezentácie kompenzačných i optických pomôcok a názorné ukážky.

Realizáciou tohto projektu sme dosiahli lepšiu informovanosť ZP seniorov v oblasti kompenzácií, sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako aj subjektov – v tomto prípade vybraných DSS - nielen o našej činnosti, ale aj o realizácii aktivít, ktoré smerujú k zlepšeniu životných podmienok ZP seniorov, umiestnených v DSS.

Starnutie nie je choroba, ale zákonitý, fyziologický, postupný a nezvratný proces, teda prirodzené obdobie života. Pred starnutím nemožno nikoho ochrániť, týka sa každého z nás. Sú ľudia, ktorí starobu prežívajú intenzívnym pracovným a spoločenským životom, cestovaním, štúdiom na univerzite tretieho veku a často im fyzickú a duševnú kondíciu môžu závidieť aj mladšie ročníky. Veríme, že dostatok informácii, povedie k zlepšeniu motivácie a aktivizácii vlastného potenciálu ZP ľudí vo vyššom veku tak, aby są zlepšila ich kvalita života i samotné postavenie v spoločnosti. V prípade potreby boli všetci účastníci jasne inštruovaní k možnosti kontaktu na KS ÚNSS Žilina.

Oslovili sme seniorov v DSS Oslovili sme seniorov v DSS Oslovili sme seniorov v DSSodkaz na stránky www.blindfriendly.sk - tento web spĺňa štandardy prístupného sídla

Ďakujeme

LIONS club Žilina

Mesto Žilina

JUKOP – Canon servis

MY Žilinské noviny

Žilinský komunitný fond

OPTIK J a Š

Carrefoure Žilina

HM TESCO Žilina