Kto sme

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) je občianske združenie, ktorého členmi sú ľudia so zrakovým postihnutím, ich priaznivci, priatelia a rodičia nevidiacich a slabozrakých detí. Naším poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.

Svojim klientom poskytujeme terénne služby. To znamená, že klient nemusí cestovať za potrebnou pomocou, aby sa naučil chodiť s bielou palicou, čítať a písať Braillovo písmo či uvariť si doma obed a upratať bez pomoci iných. Odborní pracovníci klienta navštívia doma, kde spolu preberú zvládanie základných každodenných činností. Pomôžu klientovi tiež s výberom vhodnej kompenzačnej pomôcky.

Oddelenia Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Oddelenie sociálnych služieb

Prioritou oddelenia je vedenie krajských stredísk ÚNSS a zabezpečenie kvality nimi poskytovaného sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Oddelenie zodpovedá za overovanie metodík a postupov, spracovanie metodických materiálov, školenia inštruktorov sociálnej rehabilitácie a poradcov a zaškolenie nových zamestnancov krajských stredísk.

Oddelenie školí dobrovoľníkov a pracovníkov iných organizácií predovšetkým v problematike zrakového postihnutia vo všeobecnosti, v oblasti sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie. Klientom poskytuje individuálne poradenstvo a zabezpečuje špecializované kurzy či rekondično-rehabilitačné pobyty na celoštátnej úrovni, ktoré majú za cieľ motivovať a naštartovať osoby so zrakovým postihnutím k ďalšej aktivite. Súčasťou oddelenia je projektová činnosť zameraná predovšetkým na zvýšenie kvality poskytovaných služieb osobám so zrakovým postihnutím.

Odkaz na kontakty Oddelenia sociálnych služieb

Centrum technických a informačných služieb (CETIS)

CETIS je špecializované pracovisko, ktorého úlohou je technická podpora vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života ľudí so zrakovým postihnutím. Ide najmä o podporu formou sprístupňovania informácií a informačných a komunikačných technológií a rozvoja schopností nevidiacich a slabozrakých ľudí potrebných na ich využívanie. CETIS rozvíja najmä:

 • poradenstvo zamerané na optimálny výber kompenzačných pomôcok, ich efektívne využívanie a súvisiace úpravy domáceho a pracovného prostredia,
 • poradenstvo pre využívanie Braillovho písma, jeho tlač, tvorbu reliéfnej grafiky a prepis dokumentov do Braillovho písma,
 • poradenstvo zamerané na sprístupňovanie web stránok a elektronických dokumentov pre používateľov so zrakovým postihnutím,
 • používateľské kurzy pre prácu s kompenzačnou výpočtovou technikou, školenie a poradenstvo pre inštruktorov a učiteľov,
 • pripomienkovanie súvisiacej legislatívy a ďalšia expertízna činnosť,
 • spolupráca s výrobcami kompenzačnej techniky na vývoji, testovaní a lokalizácii pre slovenské jazykové prostredie,
 • šírenie informácií o kompenzačných pomôckach a o možnostiach ich využívania v každodennom živote, pri štúdiu, v zamestnaní a poskytovaní služieb.

Odkaz na kontakty Centra technických a informačných služieb

Oddelenie prevencie architektonickych a dopravných bariér

Oddelenie poukazuje na možnosti odstraňovania bariér v prostredí, ktoré neraz nevyžadujú rozsiahle investície, ale často len ochotu spolupracovať a príslušné know-how. Hlavnými aktivitami oddelenia sú:

 • poradenstvo pre odborníkov pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do konkrétnych architektonických návrhov a projektov a pri realizácii stavby
 • vedenie seminárov venovaných identifikácii architektonických bariér, teoretickým východiskám opatrení, praktickým a najčastejším chybám a nedostatkom v aplikácii debarierizačných opatrení,
 • metodická činnosť, ktorej ťažiskom je vytváranie zrozumiteľného a prehľadného výkladu vyhlášky 532/2002 Z.z. – najmä grafického a schematického vyjadrenia jednotlivých pravidiel,
 • sprístupňovanie témy debarierizácie verejnosti s cieľom zvýšiť informovanosť o problematike architektonických bariér ľudí so zrakovým postihnutím.

Odkaz na kontakty Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie zabezpečuje všetky činnosti spojené s ekonomickým riadením ÚNSS, najmä:

 • vedenie účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy a správu majetku,
 • internú kontrolu,
 • administráciu projektov a grantových programov Úradu ÚNSS a nižších organizačných zložiek ÚNSS,
 • tvorbu, monitorovanie a vyhodnocovanie rozpočtu.

Odkaz na kontakty Ekonomického oddelenia

Krajské strediská

Krajské strediská ÚNSS sú pracoviská poskytujúce nevidiacim a slabozrakým ľuďom služby kompenzujúce dôsledky ich zrakového postihnutia vrátane poskytovania sociálneho poradenstva, vykonávania sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie. Sú riadené Úradom ÚNSS a spolupodieľajú sa na realizácii programov rozvoja ÚNSS a jej dlhodobých stratégií.

Kontakty na Krajské strediská ÚNSS

Poradenské miesta ÚNSS

ÚNSS poskytuje prostredníctvom siete krajských stredísk sociálne služby a poradenstvo klientom na celom Slovensku bezplatne. Zo zoznamu sa dozviete, v ktorých dňoch a na akom mieste sa poradenstvo poskytuje vo vašom meste.

Odkaz na poradenské miesta KS ÚNSS Žilina.