Lions Club Žilina vám môže pomôcť zakúpiť optické a kompenzačné pomôcky

Lions Club Žilina zriadil fond adresnej pomoci vo výške 1 000 €, z ktorého môžu ľudia so zrakovým postihnutím v Žilinskom kraji do konca roka 2018 čerpať finančné prostriedky. Tieto sú určené na doplatky pri zakúpení kompenzačných či optických pomôcok schválených ÚPSVaR. Finančný dar je nenárokovateľný a poskytuje sa po splnení týchto podmienok:

  • ak príjem žiadateľa žijúceho osamelo nepresahuje trojnásobok sumy životného minima podľa aktuálne stanovenej sumy životného minima určenej na plnoletú fyzickú osobu;
  • v prípade, že žiadateľ žije v spoločnej domácnosti so spoločne posudzovanou osobou (manžel/manželka, vyživované deti, rodič zrakovo postihnutého dieťaťa) a príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje dvojnásobok sumy životného minima podľa aktuálne stanovenej sumy životného minima určenej na plnoletú fyzickú osobu;
  • finančný dar bude najviac vo výške 90% z doplatku za kompenzačnú či optickú pomôcku.

Viac informácií vám poskytnú pracovníci Krajského strediska ÚNSS v Žiline.