Reedukácia zraku

Krajské stredisko Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (KS ÚNSS) Žilina s pôsobnosťou pre celý Žilinský kraj eviduje cca 1 200 zrakovo postihnutých (ZP) klientov, z toho priamo pre okres Žilina 444 klientov.

Z celkového počtu 444 klientov je 53 nevidiacich a 391 klientov s viac či menej užitočnými zvyškami zraku (prakticky nevidiaci a slabozrakí klienti). Práve pre klientov s užitočnými zvyškami zraku je určená reedukácia zraku, ktorá predstavuje určitú kompenzáciu zraku – súbor postupov, metód a techník rozvíjania zvyšných neporušených analyzátorov, aby zmiernili a do určitej miery nahradili a zastúpili poškodený analyzátor – zrak.

Reedukácia zraku je jednou z podstatných zložiek sociálnej rehabilitácie, ktorú poskytuje KS ÚNSS Žilina a predstavuje súhrn postupov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie a využívanie zachovaných potencií poškodených alebo oslabených zrakových funkcií. Reedukácia sa uplatňuje u všetkých skupín zrakovo postihnutých, bez rozdielu veku či druhu alebo typu postihnutia. Pri reedukácii ide predovšetkým o sekundárne prejavy zreedukovaného zraku – rozvoj zrakových predstáv a iných vyšších zložiek poznávania, najmä myslenia, celkového psychického stavu postihnutého a zapojenia kompenzačných činiteľov.

Na využitie zostatkového zrakového potenciálu v rámci reedukácie zraku sa využívajú hlavne optické a kompenzačné pomôcky, ktoré nahrádzajú, dopĺňajú, alebo podporujú oslabené alebo poškodené zrakové funkcie. Optické a kompenzačné pomôcky si môžu prísť vyskúšať na KS ÚNSS Žilina všetci klienti, ktorí majú vážnejšie problémy so zrakom a korekcia bežnými typmi okuliarov im už nevyhovuje, resp. nepomáha. Je nutné priniesť so sebou záznam od ošetrujúceho očného lekára, nie starší pol roka. Po diagnostike klienta a zistení jeho potrieb a možností si klient pod odborným dohľadom pracovníkov KS ÚNSS skúša optické lupy a kompenzačné pomôcky, ktoré zodpovedajú jeho očnej diagnóze, postihnutiu, jeho potrebám a možnostiam, nakoľko existujú rôzne typy lúp, napr. s osvetlením, bez osvetlenia, ručné, príložné a pod. (preto je nutné klienta čo najlepšie zdiagnostikovať, aby sa mohol určiť a vybrať najlepší typ lupy – napr. klientovi, ktorý má problém s jemnou motorikou alebo sa mu trasú ruky, nie je vhodné odporučiť ručnú lupu).

Lupy sa skúšajú aj na rôznych typoch písma, vnímanie farebného textu vybranou lupou, správne osvetlenie, sklon písma, efektívne využívanie zvyškov zraku a pod. Ak si klient vyberie lupu, ktorá kompenzuje jeho zrakový nedostatok, odborný inštruktor sociálnej rehabilitácie, ktorý s ním lupu vyberá, uskutoční zároveň aj tzv. výcvik práce s optickou pomôckou, ktorý spočíva v detailnom popise lupy, technické parametre (niektoré lupy sú na baterky, niektoré na sieť …), správne využitie svetla, čítanie po riadkoch, stĺpcoch, ohnisková vzdialenosť, excentrická fixácia a ostatné činnosti, ktoré sú potrebné na to, aby klient vedel lupu správne používať.

Na kvalitné poskytovanie tejto služby je však potrebné, aby KS ÚNSS Žilina vlastnilo dostatočné množstvo optických a kompenzačných pomôcok na podporu zostatkových zrakových funkcií, nutných pri reedukácii a správnom výbere pomôcky pre ZP klienta. Doplniť „lupový park“ sa podarilo vďaka finančnej podpore Grantového programu mesta Žilina, ktoré prispelo na nákup optických lúp a špeciálnych kompenzačných pomôcok sumou 700 € a tiež vďaka významnej podpore LIONS clubu Žilina, ktorý pomohol dofinancovať tento projekt sumou 1 858 €. Aj vďaka tomu môže KS ÚNSS Žilina naďalej zvyšovať kvalitu poskytovaných špecifických služieb a špecializovaného sociálneho poradenstva, ktorého súčasťou je aj sociálna rehabilitácie.